Новости

25.06.2021 15:01

Требуются интервьюеры для социальных опросов. Работа в качестве дополнительного заработка. Возможна удаленная работа при опросах по телефону.

Необходимо хорошее владение одним из языков - казахским или русским. Не обязательно владение двумя языками.

Базовые навыки работы на компьютере, планшете.

Прежний опыт работы в опросах приветствуется, но не является решающим.

Оплата сдельная.

График работы свободный. 

Резюме направлять по эл. адресу: serik100@rambler.ru

Справки по тел.: 776 351 7698

Интервьюерлер әлеуметтік сауалнамалар үшін қажет. Қосымша табыс ретінде жұмыс. Телефон арқылы сауалнама жүргізу кезінде қашықтан жұмыс істеуге болады. қазақ немесе орыс тілдерін жақсы білу қажет. Екі тілді білу міндет емес.

Компьютерде, планшетте жұмыс жасаудың қарапайым дағдылары.

15.11.2019 00:00

Қазіргі кезде Әлеуметтану қорлар орталығы мекемесі Ақпарат және қоғамдық даму Министрлігінің гранты және «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» ҰАҚ бірлесе отырып «Қазақстан Республикасындағы діни мәселелелерінің қазіргі жағдайын шолу бойынша баяндама» атты кешенді әлеуметтік зерттеулер жүргізді.
Осы зерттеулер шеңберінде, Қазақстан Республиксындағы діни жағдайларға сараптама беру, діннің деңгейін анықтау сонымен қатар халықтың діни конфессионалдық бағыты және әртүрлі діни өкілдері мен діни ағымдарының қарым қатынастарының қазіргі халі, төзімділік деңгейі мен діниаралық келісім бойынша проблемалық аспектілерді анықтау және оның шешу жолдары қарастырылады деп күтілуде. Зерттеулер ҚР Астана, Алматы, Көкшетау, Шымкент және Түркістан облысын қамтып, елдегі діни мәселелердің алдағы жылдарға болжамы туралы ұсыныстар дайындалды. Осы зерттеулердің қорытындысы бойынша Әлеметтану қорлар орталығы 2018жылдың 15 қарашасында Шымкент қаласының, Түркістан облысының қоғамдастығына атап айтқанда, діни бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйымдармен қызығушылық білдірген мемлекеттік органдарға презентация ұйымдастырды. Бұл шолу бойынша діни қызметтің және діни бірлестіктердің олардың мемлекет пен әртүрлі Республика көлеміндегі әлеуметтік институттармен әрекеттестігінің негізігі бағыттарын баяндалды. Зерттеулердің шеңберінде XIX-XXғасырдағы діни конфессиялардың даму тарихына қысқаша үзінді беріліп, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуына дейінгі, Кеңес одағындағы діни ұйымдардың жағдайына тоқталып, ары қарай, ҚР діни бостандық бойынша халықаралық міндеттемелеріне де қысқаша түсініктер және діни саладағы ұлттық заңнаманың трансформациялануы, елдің әлеуметтік демографиялық категорияларының діни деңгейіне сараптама әр түрлі аймақтар бойынша берілді сонымен қатар, бұқаралық ақпарат құралдарындағы әртүрлі аймақатардағы дін тақырыбына атап айтқанда, діни экстремизм және терроризмнің алдын алу бойынша жарияланған мақалаларға да көңіл бөлінді. Бұл маңызды баяндама Әлеуметтану қорлар орталығының сайтында толық мәтіні және баспа түрінде де жарияланады. Қызығушылық білдірген сараптамашылар және ұйымдар осы баяндаманың толық мәтінін Әлеуметтану қорлар орталығынан алуларыңызға болады.

15.11.2019 00:00

На основании совместного сотрудничества с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и гранта Министерства информации и общественного развития РК «Социологический ресурсный центр» провел комплексное социологическое исследование по подготовке доклада: «Обзорный доклад о состоянии религиозной сферы в РК». В рамках исследования проводились анкетирование населения Алматы, Астаны, Кокшетау, Шымкента и Туркестана, опрос экспертов, теологов и представителей государственных и правоохранительных органов с целью анализа религиозной ситуации, определения уровня религиозности и конфессиональной ориентации населения, отношений между представителями различных конфессий и религиозных течений. По итогам исследования 15 ноября т.г. СРЦ провел презентацию итогов исследования в г.Шымкенте для представителей общественности, сотрудников заинтересованных государственных органов, религиозных объединений, НПО г.Шымкента и Туркестанской области.

 Обзорный доклад освещает основные направления религиозной деятельности в республике, в том числе деятельность представленных религиозных конфессий и религиозных объединений, а также их взаимодействие с различными социальными институтами и государством. В рамках проведенного исследования предлагается краткий очерк развития религиозных конфессий на рубеже XIX-XXвв., положение религиозных организаций в советский период до обретения независимости РК, дается краткое изложение международных обязательств республики на религиозную свободу, трансформации национального законодательства в религиозной сфере, анализируются уровни религиозности различных социально демографических категорий населения в выборочных регионах, освещение религиозной тематики в печатных средствах массовой информации в различных регионах, вопросы противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Полностью Доклад будет опубликован на сайте СРЦ и выпущен в печатном виде. Заинтересованные эксперты и организации имеют возможность обратиться за полной версией Доклада в СРЦ.

Жаңалықтар

25.06.2021 15:01

Требуются интервьюеры для социальных опросов. Работа в качестве дополнительного заработка. Возможна удаленная работа при опросах по телефону.

Необходимо хорошее владение одним из языков - казахским или русским. Не обязательно владение двумя языками.

Базовые навыки работы на компьютере, планшете.

Прежний опыт работы в опросах приветствуется, но не является решающим.

Оплата сдельная.

График работы свободный. 

Резюме направлять по эл. адресу: serik100@rambler.ru

Справки по тел.: 776 351 7698

Интервьюерлер әлеуметтік сауалнамалар үшін қажет. Қосымша табыс ретінде жұмыс. Телефон арқылы сауалнама жүргізу кезінде қашықтан жұмыс істеуге болады. қазақ немесе орыс тілдерін жақсы білу қажет. Екі тілді білу міндет емес.

Компьютерде, планшетте жұмыс жасаудың қарапайым дағдылары.

15.11.2019 00:00

Қазіргі кезде Әлеуметтану қорлар орталығы мекемесі Ақпарат және қоғамдық даму Министрлігінің гранты және «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» ҰАҚ бірлесе отырып «Қазақстан Республикасындағы діни мәселелелерінің қазіргі жағдайын шолу бойынша баяндама» атты кешенді әлеуметтік зерттеулер жүргізді.
Осы зерттеулер шеңберінде, Қазақстан Республиксындағы діни жағдайларға сараптама беру, діннің деңгейін анықтау сонымен қатар халықтың діни конфессионалдық бағыты және әртүрлі діни өкілдері мен діни ағымдарының қарым қатынастарының қазіргі халі, төзімділік деңгейі мен діниаралық келісім бойынша проблемалық аспектілерді анықтау және оның шешу жолдары қарастырылады деп күтілуде. Зерттеулер ҚР Астана, Алматы, Көкшетау, Шымкент және Түркістан облысын қамтып, елдегі діни мәселелердің алдағы жылдарға болжамы туралы ұсыныстар дайындалды. Осы зерттеулердің қорытындысы бойынша Әлеметтану қорлар орталығы 2018жылдың 15 қарашасында Шымкент қаласының, Түркістан облысының қоғамдастығына атап айтқанда, діни бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйымдармен қызығушылық білдірген мемлекеттік органдарға презентация ұйымдастырды. Бұл шолу бойынша діни қызметтің және діни бірлестіктердің олардың мемлекет пен әртүрлі Республика көлеміндегі әлеуметтік институттармен әрекеттестігінің негізігі бағыттарын баяндалды. Зерттеулердің шеңберінде XIX-XXғасырдағы діни конфессиялардың даму тарихына қысқаша үзінді беріліп, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуына дейінгі, Кеңес одағындағы діни ұйымдардың жағдайына тоқталып, ары қарай, ҚР діни бостандық бойынша халықаралық міндеттемелеріне де қысқаша түсініктер және діни саладағы ұлттық заңнаманың трансформациялануы, елдің әлеуметтік демографиялық категорияларының діни деңгейіне сараптама әр түрлі аймақтар бойынша берілді сонымен қатар, бұқаралық ақпарат құралдарындағы әртүрлі аймақатардағы дін тақырыбына атап айтқанда, діни экстремизм және терроризмнің алдын алу бойынша жарияланған мақалаларға да көңіл бөлінді. Бұл маңызды баяндама Әлеуметтану қорлар орталығының сайтында толық мәтіні және баспа түрінде де жарияланады. Қызығушылық білдірген сараптамашылар және ұйымдар осы баяндаманың толық мәтінін Әлеуметтану қорлар орталығынан алуларыңызға болады.

15.11.2019 00:00

На основании совместного сотрудничества с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и гранта Министерства информации и общественного развития РК «Социологический ресурсный центр» провел комплексное социологическое исследование по подготовке доклада: «Обзорный доклад о состоянии религиозной сферы в РК». В рамках исследования проводились анкетирование населения Алматы, Астаны, Кокшетау, Шымкента и Туркестана, опрос экспертов, теологов и представителей государственных и правоохранительных органов с целью анализа религиозной ситуации, определения уровня религиозности и конфессиональной ориентации населения, отношений между представителями различных конфессий и религиозных течений. По итогам исследования 15 ноября т.г. СРЦ провел презентацию итогов исследования в г.Шымкенте для представителей общественности, сотрудников заинтересованных государственных органов, религиозных объединений, НПО г.Шымкента и Туркестанской области.

 Обзорный доклад освещает основные направления религиозной деятельности в республике, в том числе деятельность представленных религиозных конфессий и религиозных объединений, а также их взаимодействие с различными социальными институтами и государством. В рамках проведенного исследования предлагается краткий очерк развития религиозных конфессий на рубеже XIX-XXвв., положение религиозных организаций в советский период до обретения независимости РК, дается краткое изложение международных обязательств республики на религиозную свободу, трансформации национального законодательства в религиозной сфере, анализируются уровни религиозности различных социально демографических категорий населения в выборочных регионах, освещение религиозной тематики в печатных средствах массовой информации в различных регионах, вопросы противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Полностью Доклад будет опубликован на сайте СРЦ и выпущен в печатном виде. Заинтересованные эксперты и организации имеют возможность обратиться за полной версией Доклада в СРЦ.

11.11.2019 00:00

Қазіргі кезде Әлеуметтану қорлар орталығы мекемесі Ақпарат және қоғамдық даму Министрлігінің гранты және «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» ҰАҚ бірлесе отырып «Қазақстан Республикасындағы діни мәселелелерінің қазіргі жағдайын шолу бойынша баяндама» атты кешенді әлеуметтік зерттеулер жүргізді. Осы зерттеулер Алматы, Астана, Көкшетау, Шымкент қаласы, Түркістан облысында ҚР діни жағдайларға сараптама беру, сонымен қатар халықтың діни конфес-сионалдық бағыты және әртүрлі діни өкілдері мен діни ағымдарының қарым қатынастарының қазіргі халі, төзімділік деңгейі, діндарлықтың деңгейін анықтау, діниаралық келісім бойынша проблемалық аспектілерді анықтау және оның шешу жолдарын анықтау мақсатында жоғарыда аталған 5 аймақтың жергілікті халықтың арасында және дінтанушылармен сонымен қатар діни сараптамашылармен, мемлекеттің және құқық қорғау органдарының өкілдерімен сауалнамалар және кездесулер жүргізілді. Осы зерттеулердің қорытындысы бойынша Әлеуметтану қорлар орталығы мекемесі презентация ұйымдастырып отыр. Бұл презентация 2019 жылдың қараша айының 15 жұлдызы күні сағат 10.00 да Шымкент қаласы, А.Асқаров көшесі, Мир пиццы кафесінің екінші қабатында орналасқан банкет залында өткізіледі. Осы мәселені Бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау мақсатында журналисттер шақырылады. Туындаған сұрақтар бойынша зерттеулер ассистенті Кыдырова Лаззат Курманбековнамен мына 701 482 9954 ұялы телефонымен хабарласуларыңызға болады.

11.11.2019 00:00

На основании совместного сотрудничества с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и гранта Министерства информации и общественного развития РК учреждение «Социологический ресурсный центр» проводил комплексное социологическое исследование по подготовке национального доклада: «Обзорный доклад о состоянии религиозной сферы в РК». В рамках исследования проводились анкетирование населения Алматы, Астаны, Кокшетау, Шымкента и Туркестанскана, опрос экспертов, теологов и представителей государственных и правоохранительных органов с целью анализа религиозной ситуации, определения уровня религиозности и конфессиональной ориентации населения, отношений между представителями различных конфессий и религиозных течений. По итогам исследовании Социологический ресурсный центр проводит презентацию, которая состоится 15 ноября 2019 года в 10.00часов. Место проведение: город Шымкент. Кафе Мир Пиццы, 2 этаж. Банкетный зал. СМИ Шымкента и Туркестана приглашаются для освещения мероприятия. Тел. Для справок: 701 482 9954.

17.10.2019 00:00

"Жусан" гуманитарлық операциясы туралы

Ағымдағы жылдың басынан бастап Қазақстан Республикасы Сириядағы жауынгерлік әрекеттерінен еліміздің азаматтарын қайтаруға бағытталған "Жусан" гуманитарлық операциясының төрт фазасын өткізді.

Арнайы операцияның бірінші фазасының нәтижесінде (а.ж. қаңтар айының 5-6 жұлдызы) Қазақстанға ҚР-ның 47 азаматы, оның ішінде 30 бала қайтарылды.

"Жусан-2" (а. ж. мамаыр айының 7-9 жұлдызы) қорытындысы бойынша 156 баланы қосқанда 231 адам Отанына оралды.

"Жусан-3" (а.ж. мамаыр айының 28-31 жұлдызы) барысында ҚР-ға 67 әйел және 171 бала қайтарылды.

Ағымдағы жылдың 24 маусымында "Жусан-4" операциясы сәтті аяқталды, оның қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының 71 азаматы, оның ішінде 3 ер адам, 19 әйел және 49 бала эвакуацияланды.

Ағымдағы жылдың басынан барлығы 595 қазақстандық, оның ішінде 33 ер адам, 156 әйел адам және 406 бала қайтарылды.

Дерадикализация мәселелеріне ерекше назар аудара отырып, келген әйелдер мен балалардың бейімделуі мен қайта әлеуметтенуінің ұзақ және күрделі кезеңі басталды.


Қазақстандағы терроризм мен экстремизмге қарсы күрес


Терроризмге қарсы іс-қимыл елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі басым бағыттардың бірі болып табылады. Қазақстан Республикасы Халықаралық терроризмге қарсы коалицияның құрылуын қолдады және қызметіне белсенді қатысады.


2018 жылғы 28 қырүйекте БҰҰ Бас Ассамблеясының 73-ші сессиясының жалпы саяси пікірталас алаңында лаңкестіктен азат бейбітшілікке қол жеткізу бойынша Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің бастамасын іске асыру шеңберінде – Елбасы Н.Ә. Назабаев БҰҰ Бас Ассамблеясының 70-сессиясында (29.09.2015ж.) және Мемлекет басшысының БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне саяси үндеуінің төртінші басымдығы (01.01.2017ж.) "Қауіпсіз, әділ және гүлденген бейбітшілікті құру үшін жаһандық әріптестікті нығайтудың Қазақстанның тұжырымдамалық көрінісі" тақырыбына арналған БҰҰ қамқорлығымен мемлекеттердің жаһандық террорға қарсы коалициясын (желісін) құру бойынша тәртіп кодексіне қол қойылды.
Қазақстан Республикасы БҰҰ-ның терроризмге қарсы күрес жөніндегі барлық 19 әмбебап құқықтық құралын ратификациялады.
Қазақстан Республикасының аумағында қызметіне тыйым салынған террористік және экстремистік ұйымдардың ұлттық тізіміне 21 шетелдік құрылым енгізілген.

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД), Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы (ШЫҰ), Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы (ҰҚШҰ), Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес (АӨСШК), сондай-ақ БҰҰ, НАТО, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы (ЕҚЫҰ) террорға қарсы басқармасы, ядролық терроризм актілерімен күрес жөніндегі жаһандық бастама (ЯТАКЖБ) шеңберінде халықаралық ынтымақтастықты дамытуға үлкен мән беріледі.

Қазақстанда БҰҰ қамқорлығымен Орталық Азияда лаңкестікке қарсы жаһандық стратегия жүзеге асырылуда. Қазақстан бірінші болып БҰҰ-ның террорға қарсы орталығының қорына жобаның үшінші фазасына ерікті жарна ретінде үлес қосты.

10.10.2019 00:00

О гуманитарной операции «Жусан».

С начала текущего года Республикой Казахстан проведены четыре фазы гуманитарной операции «Жусан», нацеленные на возвращение граждан нашей страны из зон боевых действий в Сирии.
Так, в результате первой фазы спецоперации (5-6 января т.г.), в Казахстан были возвращены 47 граждан РК, в том числе 30 детей.
По итогам «Жусан-2» (7-9 мая т.г.) на Родину вернулись 231 чел., включая 156 детей.
В ходе «Жусан-3» (28-31 мая т.г.) в РК были возвращены 67 женщин и 171 ребенок.
24 июня т.г успешно завершилась операция «Жусан-4», по итогам которой осуществлена эвакуация 71 гражданина РК, в т.ч. 3 мужчин, 19 женщин и 49 детей.
Всего с начала т.г. было вывезено 595 казахстанца, в т.ч. 33 мужчин, 156 женщин и 406 детей.
Наступил долгий и непростой период адаптации и ресоциализации прибывших женщин и детей, с особым вниманием на вопросы их дерадикализации.

Борьба с терроризмом и экстремизмом в Казахстане

Противодействие терроризму является одним из приоритетных направлений в обеспечении национальной безопасности страны. Казахстан поддержал создание и принимает активное участие в деятельности Международной контртеррористической коалиции.
В рамках реализации инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева по учреждению глобальной контртеррористической коалиции (сети) государств под эгидой ООН, озвученной им на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (29.09.2015г.) и четвертого приоритета Политического обращения Главы государства к Совету Безопасности ООН (01.01.2017г.) на тему: «Концептуальное видение Казахстана упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира» 28 сентября 2018 г. на полях общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был подписан Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма.
Казахстан ратифицировал все 19 универсальных правовых инструментов ООН по борьбе с терроризмом.
В национальный список террористических и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории Республики Казахстан, включена 21 зарубежная структура.
Большое значение придается развитию регионального сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также международного сотрудничества в рамках Контртеррористического управления ООН, НАТО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ).
В Казахстане под эгидой ООН реализуется Глобальная контртеррористическая стратегия в Центральной Азии. Казахстан первым внес вклад в фонд Контртеррористического центра ООН в качестве добровольного взноса на Третью фазу проекта.
***
3-5 сентября 2014 г. состоялся визит в Астану Помощника Генерального Секретаря ООН - Исполнительного директора Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Жан-Поля Лаборда для участия в Совещании председателей Верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В рамках данного визита состоялись двусторонние встречи Ж-П.Лаборда с Председателем Верховного суда РК, заместителем Генерального прокурора РК, Первым заместителем Министра внутренних дел РК, руководителем Штаба Антитеррористического центра Комитета национальной безопасности РК и Председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. 4 сентября 2014 г. Ж-П.Лаборд принял участие в мероприятии в рамках ШОС.
В ходе встреч стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к оценочному визиту делегации под эгидой Совета Безопасности ООН в нашу страну в 2015 г., ход имплементации резолюций СБ ООН 1373 (2001) и 1624 (2005), а также практические вопросы, возникающие в процессе работы по противодействию терроризму и религиозному экстремизму.
В период с 16 по 20 мая 2016 г. состоялся оценочный визит Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИД КТК) Совета Безопасности ООН в г.Астану по вопросу реализации Казахстаном резолюций Совета Безопасности ООН 1373 (2001), 1624 (2005); 2178 (2014) и 2199 (2015).
В рамках визита состоялось заседание экспертов, в ходе которого приоритетное внимание было уделено законодательству РК по борьбе с терроризмом и судебной практике; Борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма; Эффективности правоохранительных служб; Борьбе с насильственным экстремизмом и радикализацией терроризма.
По итогам визита делегацией ИД КТК был представлен итоговой отчет. Система мер у нас в стране охарактеризована как достаточно эффективная, позволяющая сократить масштабы террористической активности. Высоко оценен вклад Республики в разработку и продвижение международных стандартов антитеррористической безопасности. На сегодня с Директоратом выработаны и принимаются меры по реализации итоговых рекомендаций оценочного визита.
5-6 ноября 2018 г. в г. Астана состоялись профильные переговоры делегации Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями (далее - Мониторинговая группа) комитетов Совета Безопасности ООН 1267 и 1988.
Делегация Мониторинговой группы положительно оценила деятельность госорганов в рамках действующих санкционных режимов. Мониторинговая группа также подчеркнула важность и значимость мероприятий, проводимых нашей страной в сфере повышения уровня авиационной безопасности. Эксперты ООН подчеркнули, что ратификация и реализация Казахстаном документов ООН по борьбе с терроризмом на объектах и суднах гражданской авиации позволяют нашей стране обеспечить авиационную безопасность согласно международным принципам и стандартам. Экспертами рекомендовано дальнейшее взаимодействие с ИКАО, а также рассмотрение данного направления в комплексе совершенствования антитеррористической безопасности в стране.
В рамках своего непостоянного членства в Совете Безопасности ООН на период 2017-2018 гг., Казахстан председательствовал в комитетах 1267 по ИГИЛ/(ДАИШ) и «Аль-Каиде», и 1988 по Движению «Талибан».
В качестве председателя комитета по Талибану нашей страной был организован в январе этого года первый за последние 7 лет визит делегации Совета безопасности в Афганистан.
Учитывая значимость урегулирования ситуации в Афганистане для безопасности и стабильности в Центральной Азии Казахстан в период своего председательства в СБ ООН организовал министерские дебаты на тему: «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития». По результатам дебатов было принято Заявление Председателя СБ ООН, которое призывает международное сообщество оказывать поддержку Афганистану через расширение регионального сотрудничества и более эффективное использование инструментов превентивной дипломатии.
17 мая 2019 г. на полях Конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность» в Душанбе состоялась встреча Посла по особым поручениям МИД РК С.Василенко с заместителем Генерального секретаря - главой Контртеррористического управления (КТУ) ООН В.Воронковым.
В.Воронков дал высокую оценку деятельности Казахстана по решению проблемы возвращения иностранных боевиков террористов (ИБТ) и отметил большой эмоциональный эффект, произведенный видео операции «Жусан-2» на участников Конференции.
28-29 июня 2019 г. в окрестностях Нью-Йорка состоялось выездное заседание государств-членов ООН на тему «Синергия между развивающимися странами для достижения мира, свободного от терроризма, и Повестки устойчивого развития до 2030 года», организованное Постоянным представительством Казахстана при ООН и Управлением ООН по контртерроризму, в котором приняли участие более 100 представителей 50 государств и международных организаций при ООН.
Главной целью выездного заседания стало обсуждение механизмов координации совместных усилий для эффективной борьбы с терроризмом на национальном, региональном и глобальном уровнях. Состоялся обмен опытом и конкретными предложениями о том, как устойчивое развитие может помочь в борьбе с терроризмом.
Участникам мероприятия был продемонстрирован документальный фильм об операции «Жусан» и видео-обращение возвращенной из Сирии гражданки РК АидыСариной.
3-4 сентября 2019 г. в Минске делегация Казахстана приняла участие в Международной конференции высокого уровня на тему «Борьба с терроризмом с помощью инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий». На данном мероприятии состоялось выступление одной из женщин - жертв терроризма А.Сариной, эвакуированных из Сирии в рамках гуманитарной операции «Жусан».

***
Системное выстраивание работы МИД РК в сфере контртерроризма и налаживание выверенного диалога с международными организациями, такими как Программа развития ООН и Управление ООН по наркотикам и преступности, позволили Казахстану стать основными получателями международной донорской помощи по ряду крупных проектов, таких как проект ПРООН «Укрепление устойчивости местных сообществ и трансграничного сотрудничества в целях предотвращения насильственного экстремизма, ведущего к терроризму в Центральной Азии» и проект УНП ООН «Поддержка усилий по работе с осужденными за преступления экстремистской и террористической направленности и предупреждению порождающей насилие радикализации в пенитенциарных учреждениях на 2018 – 2021 гг.».
В настоящее время прорабатывается вопрос по реализации в Казахстане проекта Контртеррористического управления ООН «Усиление устойчивости к насильственному экстремизму в Азии (STRIVE Asia): Совместное партнерство ЕС и ООН» и проекта Управления ООН понаркотиками и преступности «Предупреждение и меры реагирования в отношении вербовки и эксплуатации детей террористическими группами».

16.09.2019 00:00

Распространение религиозного экстремизма в Казахстане и пути раннего предупреждения.

На основании совместного сотрудничества с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и гранта Министерства информации и общественного развития РК Социологический ресурсный центр проводит комплексное социологическое исследование по подготовке национального доклада: «Обзорный доклад о состоянии религиозной сферы в РК». В рамках исследования проводилось анкетирование населения Кокшетау, опрос экспертов, теологов и представителей государственных и правоохранительных органов с целью анализа религиозной ситуации, определения уровня религиозности и конфессиональной ориентации населения, отношений между представителями различных конфессий и религиозных течений, замеряется уровень терпимости и межконфессионального согласия.

Само понятие религиозный экстремизм стало упоминаться в общественно-политической лексике сравнительно недавно, а в СМИ получило свое широкое распространение примерно последние 20 лет, и, по всеобщему убеждению, является одной из актуальнейших современных угроз для общества практически во всех странах в связи с большой мобильностью населения в мире, массовой миграцией и значительным изменением социальной структуры общества  даже в традиционалистских странах Европы, где, например, так называемые некоренные жители уже составляют до 10 процентов от общей численности населения в некоторых странах. В юридической практике под религиозным экстремизмом подразумевается деятельность каких-либо организаций или физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на разжигание религиозной розни, связанной с насилием или призывами к насилию, и непосредственно деятельностью по осуществлению осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам религиозной ненависти либо вражды, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии и т.п. Вместе с тем, достаточно часто любые акты терроризма или экстремистские действия связывают с религиозным экстремизмом, хотя это в корне не верно, так как природа терроризма различна и находится гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, и зачастую в исторической ретроспективе может быть связана с политическими или социальными причинами, и не иметь никакого отношения к религиозной неприязни или розни. Наиболее часто этот стереотип действует в отношении исламского экстремизма. Любые экстремистские действия, совершаемые выходцами из так называемых исламских стран, автоматически причисляются к религиозному экстремизму, хотя могут иметь различные причины даже личного или бытового характера. История политического терроризма имеет более значительную многовековую историю.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2018 года №124 утверждена «Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы», которая сменила первую программу «По противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 годы». В рамках данной программы в целях профилактики и предупреждения религиозного экстремизма и терроризма в всех регионах республики утверждаются планы и функционируют мобильные группы. Мобильные группы возглавляют руководители отделов акиматов и представители прокуратуры. В составе мобильных групп – государственные служащие, представители органов внутренних дел, образования, этнокультурных центров, СМИ, молодежных НПО и религиоведы. Особое внимание уделяется информационно-разъяснительной работе по профилактике религиозного экстремизма и терроризма, которая предусматривает повышение религиозной грамотности среди населения разных социальных слоев путем регулярных лекториев, оповещения через различные каналы, включая места общественного пользования, базары, торговые центры, вокзалы и т. п. Жителям предлагается тематический раздаточный материал в виде буклетов, брошюр, демонстрируются художественные и документальные фильмы, разъясняется  Концепция государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017-2020 годы.

Э.Беспаева, специалист Социологического ресурсного центра.

 

13.09.2019 00:00

Қазақстандағы діни экстремизмнің таралуы және  оның алдын алудың жолдары.

Қазіргі кезде Әлеуметтану қорлар орталығы мекемесі  Ақпарат және қоғамдық даму Министрлігінің гранты және «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» ҰАҚ бірлесе отырып «Қазақстан Республикасындағы діни мәселелелерінің қазіргі жағдайын шолу бойынша баяндама» атты кешенді әлеуметтік зерттеулер жүргізуде.
Осы зерттеулер шеңберінде, Қазақстан Республиксындағы діни жағдайларға сараптама беру, діннің деңгейін анықтау сонымен қатар халықтың діни конфессионалдық бағыты және әртүрлі діни өкілдері мен діни ағымдарының қарым қатынастарының қазіргі халі, төзімділік деңгейі мен діниаралық келісім бойынша проблемалық аспектілерді анықтау және оның шешу жолдары қарастырылады деп күтілуде. Осы зерттеулердің шеңберінде Көкшетау қаласында жергілікті халық арасында және дінтанушылармен   сонымен қатар  сараптамашылармен,  мемлекеттің және құқық қорғау органдарының өкілдерімен де дін ауқымы ахуәлін сараптау, діндарлықтың деңгейін анықтау, халықтың конфессионалдық  бағытын және әртүрлі конфессия өкілдерінің діни ағымдар өкілдерінің қарым қатынасы бойынша конфессияаралық келісім мен төзімділік деңгейін анықтау мақсатында сауалнамалар  жүргізілді. 

Қоғамдық-саяси лексикада діни экстремизм түсінігі жақын арада ғана еніп айтыла бастады да ал БАҚ арқылы бұл түсінік соңғы 20 жыл ішінде  кеңінен таралып кетті,  көпшіліктің сенімі бойынша  ол барлық елдерде өте актуальды және заманауи қауіптердің бірі болып саналып отыр, тіпті  жалпы халықтың 10 пайызы тұрғылықты емес халықтың,  дәстүрлілік Еуропаның өзінде де бұл қауіп бар.

Заң тәжірибесінде - діни экстремизм дегеніміз ол  кейбір ұйымдардың және жеке тұлғалардың аса жоспарланып дайындалған,  зорлық-зомбылық пен немесе  зорлықпен діни араздастыққты өршітуге шақыру, діни өшпенділіктің жетегінде  жаппай бейберекеттікке, бұзақылықтарға, вандализм актілеріне өздерінің басқа діндерден басымшылдығын  баса көрсету арқылы немесе азаматтардың дінге деген қөзқарастары бойынша олардың шектеуліліктері бойынша да кемсіту арқылы  болатын әрекеттер. Сонымен қатар, өте көп ретте де, терроризм актілері мен экстремистік іс-қимылдарды  діни экстремизммен байланыстырады, алайда бұл түбінен қате, себебі терроризм табиғаты әрқалай, сан алуан, және  бір қарағаннан да түбі оның тереңде жатыр, және ол көбінше тарихи ретроспективте ол саяси немесе әлеуметтік  себептерімен байланыста  болып,  ешқандай да бір діни жеккөрушілікте немесе алауыздық көрінісінде емесболуы мүмкін. Бұл стереотип өте  жиі түрде ислам экстремизінде кездеседі. Ислам елінен шыққандар деп аталғандар,   кез келген экстремистік әрекеттерімен  автоматты түрде олардың  әртүрлі  жеке немесе тұрмыстық  себептері болып жатса да діни экстремист қатарына жазылып кетіп жатады. Саяси терроризмнің тарихы  өте айрықша және  көп ғасырлық  өзіндік тарихы бар.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 15 наурыз 2018жылғы №124 «2018-2020 жылдарға арналған «Діни экстремизм мен терроризмге қарсы туралы мемлекеттік бағдарламасы» қазіргі кезде  «2013-2017 жылдарға арналған Діни экстремизм мен терроризмге қарсы туралы мемлектті бағдарламасы ауыстырып отыр. Осы бағдарламаның шеңберінде діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу және оның  профилактикасы туралы жоспарлар барлық облыс аудандарында жасалынып, бекітіліп   оларды іске асыру үшін мобильді топтар құрылған. Осы мобильді топтарды  әкімдіктің бөлімдері  және прокуратура өкілдері басқарады.  Осы мобильдік топтардың қатарына мемлекеттік қызметкерлер, құқық қорғау органдарының өкілдері, білім саласының, этномәдениет орталықтары, БАҚ, Жастар ҮЕҰ, және дін танушылар кіреді.  Осы тұста айрықша   діни экстремизм мен терроризмнің   профилактикасына аса көңіл бөлініп,   әр түрлі  әлеуметтік топтарға  көптеген лекциялардың оқылуы, телевизиялық каналдардан тарылуы, базарлар, сату орталықтары, вокзалдар т.б., осының бәрі халықтың  діни сауатын ашуға көптеп көмегін тигізіп отыр.  Тұрғындарға  тематикалық  таратпа материалдар, буклеттер, брошюралар,  көркем және документальдық фильмдердің көрсетіледі,  ҚР 2017-2020 жылдарға арналған мемлекеттің  діни сферадағы саясатын кеңінен түсіндірме жұмыстары жүргізіліп отыр.

Э.Беспаева,  Әлеуметтану  қорлар орталығының маманы

 

03.09.2019 00:00

СРЦ завершил полевые исследования по религиозной ситации в РК. В рамках исследования были опрошены одна тысяча респондентов в пяти регионах республики, проведено десять фокус-групповых интервью с представителями местных религиозных объединений, представителями государственных и правоохранительных органов на местном уровне. В частности, эксперты и руководители местных религиозных объединений отметили религионую стабильность в республике как один из ключевых факторов общей безопасности в регионе.

Барлығы: 36