Новости

25.06.2021 15:01

Требуются интервьюеры для социальных опросов. Работа в качестве дополнительного заработка. Возможна удаленная работа при опросах по телефону.

Необходимо хорошее владение одним из языков - казахским или русским. Не обязательно владение двумя языками.

Базовые навыки работы на компьютере, планшете.

Прежний опыт работы в опросах приветствуется, но не является решающим.

Оплата сдельная.

График работы свободный. 

Резюме направлять по эл. адресу: serik100@rambler.ru

Справки по тел.: 776 351 7698

Интервьюерлер әлеуметтік сауалнамалар үшін қажет. Қосымша табыс ретінде жұмыс. Телефон арқылы сауалнама жүргізу кезінде қашықтан жұмыс істеуге болады. қазақ немесе орыс тілдерін жақсы білу қажет. Екі тілді білу міндет емес.

Компьютерде, планшетте жұмыс жасаудың қарапайым дағдылары.

15.11.2019 00:00

Қазіргі кезде Әлеуметтану қорлар орталығы мекемесі Ақпарат және қоғамдық даму Министрлігінің гранты және «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» ҰАҚ бірлесе отырып «Қазақстан Республикасындағы діни мәселелелерінің қазіргі жағдайын шолу бойынша баяндама» атты кешенді әлеуметтік зерттеулер жүргізді.
Осы зерттеулер шеңберінде, Қазақстан Республиксындағы діни жағдайларға сараптама беру, діннің деңгейін анықтау сонымен қатар халықтың діни конфессионалдық бағыты және әртүрлі діни өкілдері мен діни ағымдарының қарым қатынастарының қазіргі халі, төзімділік деңгейі мен діниаралық келісім бойынша проблемалық аспектілерді анықтау және оның шешу жолдары қарастырылады деп күтілуде. Зерттеулер ҚР Астана, Алматы, Көкшетау, Шымкент және Түркістан облысын қамтып, елдегі діни мәселелердің алдағы жылдарға болжамы туралы ұсыныстар дайындалды. Осы зерттеулердің қорытындысы бойынша Әлеметтану қорлар орталығы 2018жылдың 15 қарашасында Шымкент қаласының, Түркістан облысының қоғамдастығына атап айтқанда, діни бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйымдармен қызығушылық білдірген мемлекеттік органдарға презентация ұйымдастырды. Бұл шолу бойынша діни қызметтің және діни бірлестіктердің олардың мемлекет пен әртүрлі Республика көлеміндегі әлеуметтік институттармен әрекеттестігінің негізігі бағыттарын баяндалды. Зерттеулердің шеңберінде XIX-XXғасырдағы діни конфессиялардың даму тарихына қысқаша үзінді беріліп, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуына дейінгі, Кеңес одағындағы діни ұйымдардың жағдайына тоқталып, ары қарай, ҚР діни бостандық бойынша халықаралық міндеттемелеріне де қысқаша түсініктер және діни саладағы ұлттық заңнаманың трансформациялануы, елдің әлеуметтік демографиялық категорияларының діни деңгейіне сараптама әр түрлі аймақтар бойынша берілді сонымен қатар, бұқаралық ақпарат құралдарындағы әртүрлі аймақатардағы дін тақырыбына атап айтқанда, діни экстремизм және терроризмнің алдын алу бойынша жарияланған мақалаларға да көңіл бөлінді. Бұл маңызды баяндама Әлеуметтану қорлар орталығының сайтында толық мәтіні және баспа түрінде де жарияланады. Қызығушылық білдірген сараптамашылар және ұйымдар осы баяндаманың толық мәтінін Әлеуметтану қорлар орталығынан алуларыңызға болады.

15.11.2019 00:00

На основании совместного сотрудничества с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и гранта Министерства информации и общественного развития РК «Социологический ресурсный центр» провел комплексное социологическое исследование по подготовке доклада: «Обзорный доклад о состоянии религиозной сферы в РК». В рамках исследования проводились анкетирование населения Алматы, Астаны, Кокшетау, Шымкента и Туркестана, опрос экспертов, теологов и представителей государственных и правоохранительных органов с целью анализа религиозной ситуации, определения уровня религиозности и конфессиональной ориентации населения, отношений между представителями различных конфессий и религиозных течений. По итогам исследования 15 ноября т.г. СРЦ провел презентацию итогов исследования в г.Шымкенте для представителей общественности, сотрудников заинтересованных государственных органов, религиозных объединений, НПО г.Шымкента и Туркестанской области.

 Обзорный доклад освещает основные направления религиозной деятельности в республике, в том числе деятельность представленных религиозных конфессий и религиозных объединений, а также их взаимодействие с различными социальными институтами и государством. В рамках проведенного исследования предлагается краткий очерк развития религиозных конфессий на рубеже XIX-XXвв., положение религиозных организаций в советский период до обретения независимости РК, дается краткое изложение международных обязательств республики на религиозную свободу, трансформации национального законодательства в религиозной сфере, анализируются уровни религиозности различных социально демографических категорий населения в выборочных регионах, освещение религиозной тематики в печатных средствах массовой информации в различных регионах, вопросы противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Полностью Доклад будет опубликован на сайте СРЦ и выпущен в печатном виде. Заинтересованные эксперты и организации имеют возможность обратиться за полной версией Доклада в СРЦ.

О гуманитарной операции «Жусан» борьбе с экстремизмом, терроризмом в РК.

Главная » Жаңалықтар » О гуманитарной операции «Жусан» борьбе с экстремизмом, терроризмом в РК.
10.10.2019 00:00

О гуманитарной операции «Жусан».

С начала текущего года Республикой Казахстан проведены четыре фазы гуманитарной операции «Жусан», нацеленные на возвращение граждан нашей страны из зон боевых действий в Сирии.
Так, в результате первой фазы спецоперации (5-6 января т.г.), в Казахстан были возвращены 47 граждан РК, в том числе 30 детей.
По итогам «Жусан-2» (7-9 мая т.г.) на Родину вернулись 231 чел., включая 156 детей.
В ходе «Жусан-3» (28-31 мая т.г.) в РК были возвращены 67 женщин и 171 ребенок.
24 июня т.г успешно завершилась операция «Жусан-4», по итогам которой осуществлена эвакуация 71 гражданина РК, в т.ч. 3 мужчин, 19 женщин и 49 детей.
Всего с начала т.г. было вывезено 595 казахстанца, в т.ч. 33 мужчин, 156 женщин и 406 детей.
Наступил долгий и непростой период адаптации и ресоциализации прибывших женщин и детей, с особым вниманием на вопросы их дерадикализации.

Борьба с терроризмом и экстремизмом в Казахстане

Противодействие терроризму является одним из приоритетных направлений в обеспечении национальной безопасности страны. Казахстан поддержал создание и принимает активное участие в деятельности Международной контртеррористической коалиции.
В рамках реализации инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева по учреждению глобальной контртеррористической коалиции (сети) государств под эгидой ООН, озвученной им на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (29.09.2015г.) и четвертого приоритета Политического обращения Главы государства к Совету Безопасности ООН (01.01.2017г.) на тему: «Концептуальное видение Казахстана упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира» 28 сентября 2018 г. на полях общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был подписан Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма.
Казахстан ратифицировал все 19 универсальных правовых инструментов ООН по борьбе с терроризмом.
В национальный список террористических и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории Республики Казахстан, включена 21 зарубежная структура.
Большое значение придается развитию регионального сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также международного сотрудничества в рамках Контртеррористического управления ООН, НАТО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ).
В Казахстане под эгидой ООН реализуется Глобальная контртеррористическая стратегия в Центральной Азии. Казахстан первым внес вклад в фонд Контртеррористического центра ООН в качестве добровольного взноса на Третью фазу проекта.
***
3-5 сентября 2014 г. состоялся визит в Астану Помощника Генерального Секретаря ООН - Исполнительного директора Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Жан-Поля Лаборда для участия в Совещании председателей Верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В рамках данного визита состоялись двусторонние встречи Ж-П.Лаборда с Председателем Верховного суда РК, заместителем Генерального прокурора РК, Первым заместителем Министра внутренних дел РК, руководителем Штаба Антитеррористического центра Комитета национальной безопасности РК и Председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. 4 сентября 2014 г. Ж-П.Лаборд принял участие в мероприятии в рамках ШОС.
В ходе встреч стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к оценочному визиту делегации под эгидой Совета Безопасности ООН в нашу страну в 2015 г., ход имплементации резолюций СБ ООН 1373 (2001) и 1624 (2005), а также практические вопросы, возникающие в процессе работы по противодействию терроризму и религиозному экстремизму.
В период с 16 по 20 мая 2016 г. состоялся оценочный визит Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИД КТК) Совета Безопасности ООН в г.Астану по вопросу реализации Казахстаном резолюций Совета Безопасности ООН 1373 (2001), 1624 (2005); 2178 (2014) и 2199 (2015).
В рамках визита состоялось заседание экспертов, в ходе которого приоритетное внимание было уделено законодательству РК по борьбе с терроризмом и судебной практике; Борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма; Эффективности правоохранительных служб; Борьбе с насильственным экстремизмом и радикализацией терроризма.
По итогам визита делегацией ИД КТК был представлен итоговой отчет. Система мер у нас в стране охарактеризована как достаточно эффективная, позволяющая сократить масштабы террористической активности. Высоко оценен вклад Республики в разработку и продвижение международных стандартов антитеррористической безопасности. На сегодня с Директоратом выработаны и принимаются меры по реализации итоговых рекомендаций оценочного визита.
5-6 ноября 2018 г. в г. Астана состоялись профильные переговоры делегации Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями (далее - Мониторинговая группа) комитетов Совета Безопасности ООН 1267 и 1988.
Делегация Мониторинговой группы положительно оценила деятельность госорганов в рамках действующих санкционных режимов. Мониторинговая группа также подчеркнула важность и значимость мероприятий, проводимых нашей страной в сфере повышения уровня авиационной безопасности. Эксперты ООН подчеркнули, что ратификация и реализация Казахстаном документов ООН по борьбе с терроризмом на объектах и суднах гражданской авиации позволяют нашей стране обеспечить авиационную безопасность согласно международным принципам и стандартам. Экспертами рекомендовано дальнейшее взаимодействие с ИКАО, а также рассмотрение данного направления в комплексе совершенствования антитеррористической безопасности в стране.
В рамках своего непостоянного членства в Совете Безопасности ООН на период 2017-2018 гг., Казахстан председательствовал в комитетах 1267 по ИГИЛ/(ДАИШ) и «Аль-Каиде», и 1988 по Движению «Талибан».
В качестве председателя комитета по Талибану нашей страной был организован в январе этого года первый за последние 7 лет визит делегации Совета безопасности в Афганистан.
Учитывая значимость урегулирования ситуации в Афганистане для безопасности и стабильности в Центральной Азии Казахстан в период своего председательства в СБ ООН организовал министерские дебаты на тему: «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития». По результатам дебатов было принято Заявление Председателя СБ ООН, которое призывает международное сообщество оказывать поддержку Афганистану через расширение регионального сотрудничества и более эффективное использование инструментов превентивной дипломатии.
17 мая 2019 г. на полях Конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность» в Душанбе состоялась встреча Посла по особым поручениям МИД РК С.Василенко с заместителем Генерального секретаря - главой Контртеррористического управления (КТУ) ООН В.Воронковым.
В.Воронков дал высокую оценку деятельности Казахстана по решению проблемы возвращения иностранных боевиков террористов (ИБТ) и отметил большой эмоциональный эффект, произведенный видео операции «Жусан-2» на участников Конференции.
28-29 июня 2019 г. в окрестностях Нью-Йорка состоялось выездное заседание государств-членов ООН на тему «Синергия между развивающимися странами для достижения мира, свободного от терроризма, и Повестки устойчивого развития до 2030 года», организованное Постоянным представительством Казахстана при ООН и Управлением ООН по контртерроризму, в котором приняли участие более 100 представителей 50 государств и международных организаций при ООН.
Главной целью выездного заседания стало обсуждение механизмов координации совместных усилий для эффективной борьбы с терроризмом на национальном, региональном и глобальном уровнях. Состоялся обмен опытом и конкретными предложениями о том, как устойчивое развитие может помочь в борьбе с терроризмом.
Участникам мероприятия был продемонстрирован документальный фильм об операции «Жусан» и видео-обращение возвращенной из Сирии гражданки РК АидыСариной.
3-4 сентября 2019 г. в Минске делегация Казахстана приняла участие в Международной конференции высокого уровня на тему «Борьба с терроризмом с помощью инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий». На данном мероприятии состоялось выступление одной из женщин - жертв терроризма А.Сариной, эвакуированных из Сирии в рамках гуманитарной операции «Жусан».

***
Системное выстраивание работы МИД РК в сфере контртерроризма и налаживание выверенного диалога с международными организациями, такими как Программа развития ООН и Управление ООН по наркотикам и преступности, позволили Казахстану стать основными получателями международной донорской помощи по ряду крупных проектов, таких как проект ПРООН «Укрепление устойчивости местных сообществ и трансграничного сотрудничества в целях предотвращения насильственного экстремизма, ведущего к терроризму в Центральной Азии» и проект УНП ООН «Поддержка усилий по работе с осужденными за преступления экстремистской и террористической направленности и предупреждению порождающей насилие радикализации в пенитенциарных учреждениях на 2018 – 2021 гг.».
В настоящее время прорабатывается вопрос по реализации в Казахстане проекта Контртеррористического управления ООН «Усиление устойчивости к насильственному экстремизму в Азии (STRIVE Asia): Совместное партнерство ЕС и ООН» и проекта Управления ООН понаркотиками и преступности «Предупреждение и меры реагирования в отношении вербовки и эксплуатации детей террористическими группами».