Новости

25.06.2021 15:01

Требуются интервьюеры для социальных опросов. Работа в качестве дополнительного заработка. Возможна удаленная работа при опросах по телефону.

Необходимо хорошее владение одним из языков - казахским или русским. Не обязательно владение двумя языками.

Базовые навыки работы на компьютере, планшете.

Прежний опыт работы в опросах приветствуется, но не является решающим.

Оплата сдельная.

График работы свободный. 

Резюме направлять по эл. адресу: serik100@rambler.ru

Справки по тел.: 776 351 7698

Интервьюерлер әлеуметтік сауалнамалар үшін қажет. Қосымша табыс ретінде жұмыс. Телефон арқылы сауалнама жүргізу кезінде қашықтан жұмыс істеуге болады. қазақ немесе орыс тілдерін жақсы білу қажет. Екі тілді білу міндет емес.

Компьютерде, планшетте жұмыс жасаудың қарапайым дағдылары.

15.11.2019 00:00

Қазіргі кезде Әлеуметтану қорлар орталығы мекемесі Ақпарат және қоғамдық даму Министрлігінің гранты және «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» ҰАҚ бірлесе отырып «Қазақстан Республикасындағы діни мәселелелерінің қазіргі жағдайын шолу бойынша баяндама» атты кешенді әлеуметтік зерттеулер жүргізді.
Осы зерттеулер шеңберінде, Қазақстан Республиксындағы діни жағдайларға сараптама беру, діннің деңгейін анықтау сонымен қатар халықтың діни конфессионалдық бағыты және әртүрлі діни өкілдері мен діни ағымдарының қарым қатынастарының қазіргі халі, төзімділік деңгейі мен діниаралық келісім бойынша проблемалық аспектілерді анықтау және оның шешу жолдары қарастырылады деп күтілуде. Зерттеулер ҚР Астана, Алматы, Көкшетау, Шымкент және Түркістан облысын қамтып, елдегі діни мәселелердің алдағы жылдарға болжамы туралы ұсыныстар дайындалды. Осы зерттеулердің қорытындысы бойынша Әлеметтану қорлар орталығы 2018жылдың 15 қарашасында Шымкент қаласының, Түркістан облысының қоғамдастығына атап айтқанда, діни бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйымдармен қызығушылық білдірген мемлекеттік органдарға презентация ұйымдастырды. Бұл шолу бойынша діни қызметтің және діни бірлестіктердің олардың мемлекет пен әртүрлі Республика көлеміндегі әлеуметтік институттармен әрекеттестігінің негізігі бағыттарын баяндалды. Зерттеулердің шеңберінде XIX-XXғасырдағы діни конфессиялардың даму тарихына қысқаша үзінді беріліп, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуына дейінгі, Кеңес одағындағы діни ұйымдардың жағдайына тоқталып, ары қарай, ҚР діни бостандық бойынша халықаралық міндеттемелеріне де қысқаша түсініктер және діни саладағы ұлттық заңнаманың трансформациялануы, елдің әлеуметтік демографиялық категорияларының діни деңгейіне сараптама әр түрлі аймақтар бойынша берілді сонымен қатар, бұқаралық ақпарат құралдарындағы әртүрлі аймақатардағы дін тақырыбына атап айтқанда, діни экстремизм және терроризмнің алдын алу бойынша жарияланған мақалаларға да көңіл бөлінді. Бұл маңызды баяндама Әлеуметтану қорлар орталығының сайтында толық мәтіні және баспа түрінде де жарияланады. Қызығушылық білдірген сараптамашылар және ұйымдар осы баяндаманың толық мәтінін Әлеуметтану қорлар орталығынан алуларыңызға болады.

15.11.2019 00:00

На основании совместного сотрудничества с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и гранта Министерства информации и общественного развития РК «Социологический ресурсный центр» провел комплексное социологическое исследование по подготовке доклада: «Обзорный доклад о состоянии религиозной сферы в РК». В рамках исследования проводились анкетирование населения Алматы, Астаны, Кокшетау, Шымкента и Туркестана, опрос экспертов, теологов и представителей государственных и правоохранительных органов с целью анализа религиозной ситуации, определения уровня религиозности и конфессиональной ориентации населения, отношений между представителями различных конфессий и религиозных течений. По итогам исследования 15 ноября т.г. СРЦ провел презентацию итогов исследования в г.Шымкенте для представителей общественности, сотрудников заинтересованных государственных органов, религиозных объединений, НПО г.Шымкента и Туркестанской области.

 Обзорный доклад освещает основные направления религиозной деятельности в республике, в том числе деятельность представленных религиозных конфессий и религиозных объединений, а также их взаимодействие с различными социальными институтами и государством. В рамках проведенного исследования предлагается краткий очерк развития религиозных конфессий на рубеже XIX-XXвв., положение религиозных организаций в советский период до обретения независимости РК, дается краткое изложение международных обязательств республики на религиозную свободу, трансформации национального законодательства в религиозной сфере, анализируются уровни религиозности различных социально демографических категорий населения в выборочных регионах, освещение религиозной тематики в печатных средствах массовой информации в различных регионах, вопросы противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Полностью Доклад будет опубликован на сайте СРЦ и выпущен в печатном виде. Заинтересованные эксперты и организации имеют возможность обратиться за полной версией Доклада в СРЦ.

Обзор религиозной ситуации за последнее десятилетие.

Главная » Жаңалықтар » Обзор религиозной ситуации за последнее десятилетие.
07.05.2019 00:00

Одним из важнейших факторов достижения успеха Республики Казахстан является наличие долгосрочной стратегии духовной модернизации общества, выверенных целей по регулированию религиозной сферы и целенаправленной политики по их достижению.
Светское устройство государства - важное историческое достижение народа Казахстана.
Казахстан, обладая уникальными историко-культурными условиями, самобытностью общественного развития и спецификой религиозной сферы, реализует собственную модель государственно-конфессиональных отношений.
Конституционная норма о светском характере государства является основополагающей характеристикой государственно-конфессиональных отношений в Республике Казахстан.
Свобода совести - это необходимое и неотъемлемое условие развития демократического общества, один из основных элементов системы прав и свобод человека.
Свобода вероисповедания как одно из фундаментальных прав человека имеет особое значение для нашего государства, которое всегда отличают глубокие религиозные традиции и поиск духовного смысла бытия.
Идеал свободы вероисповедания получил чрезвычайно широкое признание во всем мире и сегодня утверждается не только всеми важнейшими международными документами - декларациями и пактами по правам человека, но и подавляющим большинством конституций стран мира.
Проблема свободы вероисповедания тесно взаимосвязана с политическими, правовыми и нравственными процессами, происходящими в конкретном обществе.
Республика Казахстан – светское, демократическое государство, в котором каждому гарантирована свобода совести и приверженцы всех конфессий равны перед законом. На пути к этому страна прошла ряд этапов.
Вторая половина XX и начало XXI веков ознаменовались значительной диверсификацией религиозности, происходящей в контексте процессов миграции, модернизации и глобализации. На смену идее секуляризации, вытеснения религии из повседневности, её исчезновения, приходит осознание изменения ее роли и места в социальных процессах и явлениях в связи с процессом ревитализации (возрождение).
Общей предпосылкой данного процесса выступили общественно-политические изменения, которые оказали влияние на многие стороны жизнедеятельности общества, формируя адаптированное религиозное самосознание, трансформацию мировоззрений, выразившихся в изменении форм религиозности.
В этот период стали активно возрождаться духовные традиции, строиться мечети, храмы и другие культовые сооружения. Постепенно, но динамично возросло число верующих.
Поиск новых подходов во взаимоотношениях государства и религиозных объединений привел к разработке соответствующей законодательной базы, внесению дополнений и изменений в конституционно-правовые основы в области прав человека и гражданина.
Одним из первых законодательных актов после обретения Казахстаном своей государственной независимости стал Закон РК «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», принятый в 1992 году и обозначивший базовые принципы конфессиональной политики молодой страны.
Закон создал равные и благоприятные условия для реализации конфессиями своих функций, предоставил им широкие возможности для деятельности, что способствовало значительному росту количества религиозных объединений в Казахстане.
Главным достижением данного Закона стало то, что он обеспечил законодательные основы, приведшие к отсутствию межконфессиональных конфликтов в полиэтничном и поликонфессиональном Казахстане, а также сформировал на международной арене положительный имидж страны как инициатора диалоговых площадок регионального, континентального и мирового уровня.
Закон гарантировал право на свободу вероисповедания (статья 1), равенство граждан Республики Казахстан независимо от их отношения к религии (статья 3), запрет на организацию политических партий религиозного характера и другие.