Новости

25.06.2021 15:01

Требуются интервьюеры для социальных опросов. Работа в качестве дополнительного заработка. Возможна удаленная работа при опросах по телефону.

Необходимо хорошее владение одним из языков - казахским или русским. Не обязательно владение двумя языками.

Базовые навыки работы на компьютере, планшете.

Прежний опыт работы в опросах приветствуется, но не является решающим.

Оплата сдельная.

График работы свободный. 

Резюме направлять по эл. адресу: serik100@rambler.ru

Справки по тел.: 776 351 7698

Интервьюерлер әлеуметтік сауалнамалар үшін қажет. Қосымша табыс ретінде жұмыс. Телефон арқылы сауалнама жүргізу кезінде қашықтан жұмыс істеуге болады. қазақ немесе орыс тілдерін жақсы білу қажет. Екі тілді білу міндет емес.

Компьютерде, планшетте жұмыс жасаудың қарапайым дағдылары.

15.11.2019 00:00

Қазіргі кезде Әлеуметтану қорлар орталығы мекемесі Ақпарат және қоғамдық даму Министрлігінің гранты және «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» ҰАҚ бірлесе отырып «Қазақстан Республикасындағы діни мәселелелерінің қазіргі жағдайын шолу бойынша баяндама» атты кешенді әлеуметтік зерттеулер жүргізді.
Осы зерттеулер шеңберінде, Қазақстан Республиксындағы діни жағдайларға сараптама беру, діннің деңгейін анықтау сонымен қатар халықтың діни конфессионалдық бағыты және әртүрлі діни өкілдері мен діни ағымдарының қарым қатынастарының қазіргі халі, төзімділік деңгейі мен діниаралық келісім бойынша проблемалық аспектілерді анықтау және оның шешу жолдары қарастырылады деп күтілуде. Зерттеулер ҚР Астана, Алматы, Көкшетау, Шымкент және Түркістан облысын қамтып, елдегі діни мәселелердің алдағы жылдарға болжамы туралы ұсыныстар дайындалды. Осы зерттеулердің қорытындысы бойынша Әлеметтану қорлар орталығы 2018жылдың 15 қарашасында Шымкент қаласының, Түркістан облысының қоғамдастығына атап айтқанда, діни бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйымдармен қызығушылық білдірген мемлекеттік органдарға презентация ұйымдастырды. Бұл шолу бойынша діни қызметтің және діни бірлестіктердің олардың мемлекет пен әртүрлі Республика көлеміндегі әлеуметтік институттармен әрекеттестігінің негізігі бағыттарын баяндалды. Зерттеулердің шеңберінде XIX-XXғасырдағы діни конфессиялардың даму тарихына қысқаша үзінді беріліп, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуына дейінгі, Кеңес одағындағы діни ұйымдардың жағдайына тоқталып, ары қарай, ҚР діни бостандық бойынша халықаралық міндеттемелеріне де қысқаша түсініктер және діни саладағы ұлттық заңнаманың трансформациялануы, елдің әлеуметтік демографиялық категорияларының діни деңгейіне сараптама әр түрлі аймақтар бойынша берілді сонымен қатар, бұқаралық ақпарат құралдарындағы әртүрлі аймақатардағы дін тақырыбына атап айтқанда, діни экстремизм және терроризмнің алдын алу бойынша жарияланған мақалаларға да көңіл бөлінді. Бұл маңызды баяндама Әлеуметтану қорлар орталығының сайтында толық мәтіні және баспа түрінде де жарияланады. Қызығушылық білдірген сараптамашылар және ұйымдар осы баяндаманың толық мәтінін Әлеуметтану қорлар орталығынан алуларыңызға болады.

15.11.2019 00:00

На основании совместного сотрудничества с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и гранта Министерства информации и общественного развития РК «Социологический ресурсный центр» провел комплексное социологическое исследование по подготовке доклада: «Обзорный доклад о состоянии религиозной сферы в РК». В рамках исследования проводились анкетирование населения Алматы, Астаны, Кокшетау, Шымкента и Туркестана, опрос экспертов, теологов и представителей государственных и правоохранительных органов с целью анализа религиозной ситуации, определения уровня религиозности и конфессиональной ориентации населения, отношений между представителями различных конфессий и религиозных течений. По итогам исследования 15 ноября т.г. СРЦ провел презентацию итогов исследования в г.Шымкенте для представителей общественности, сотрудников заинтересованных государственных органов, религиозных объединений, НПО г.Шымкента и Туркестанской области.

 Обзорный доклад освещает основные направления религиозной деятельности в республике, в том числе деятельность представленных религиозных конфессий и религиозных объединений, а также их взаимодействие с различными социальными институтами и государством. В рамках проведенного исследования предлагается краткий очерк развития религиозных конфессий на рубеже XIX-XXвв., положение религиозных организаций в советский период до обретения независимости РК, дается краткое изложение международных обязательств республики на религиозную свободу, трансформации национального законодательства в религиозной сфере, анализируются уровни религиозности различных социально демографических категорий населения в выборочных регионах, освещение религиозной тематики в печатных средствах массовой информации в различных регионах, вопросы противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Полностью Доклад будет опубликован на сайте СРЦ и выпущен в печатном виде. Заинтересованные эксперты и организации имеют возможность обратиться за полной версией Доклада в СРЦ.

Распространение религиозного экстремизма в Казахстане и пути раннего предупреждения.

Главная » Жаңалықтар » Распространение религиозного экстремизма в Казахстане и пути раннего предупреждения.
16.09.2019 00:00

Распространение религиозного экстремизма в Казахстане и пути раннего предупреждения.

На основании совместного сотрудничества с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и гранта Министерства информации и общественного развития РК Социологический ресурсный центр проводит комплексное социологическое исследование по подготовке национального доклада: «Обзорный доклад о состоянии религиозной сферы в РК». В рамках исследования проводилось анкетирование населения Кокшетау, опрос экспертов, теологов и представителей государственных и правоохранительных органов с целью анализа религиозной ситуации, определения уровня религиозности и конфессиональной ориентации населения, отношений между представителями различных конфессий и религиозных течений, замеряется уровень терпимости и межконфессионального согласия.

Само понятие религиозный экстремизм стало упоминаться в общественно-политической лексике сравнительно недавно, а в СМИ получило свое широкое распространение примерно последние 20 лет, и, по всеобщему убеждению, является одной из актуальнейших современных угроз для общества практически во всех странах в связи с большой мобильностью населения в мире, массовой миграцией и значительным изменением социальной структуры общества  даже в традиционалистских странах Европы, где, например, так называемые некоренные жители уже составляют до 10 процентов от общей численности населения в некоторых странах. В юридической практике под религиозным экстремизмом подразумевается деятельность каких-либо организаций или физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на разжигание религиозной розни, связанной с насилием или призывами к насилию, и непосредственно деятельностью по осуществлению осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам религиозной ненависти либо вражды, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии и т.п. Вместе с тем, достаточно часто любые акты терроризма или экстремистские действия связывают с религиозным экстремизмом, хотя это в корне не верно, так как природа терроризма различна и находится гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, и зачастую в исторической ретроспективе может быть связана с политическими или социальными причинами, и не иметь никакого отношения к религиозной неприязни или розни. Наиболее часто этот стереотип действует в отношении исламского экстремизма. Любые экстремистские действия, совершаемые выходцами из так называемых исламских стран, автоматически причисляются к религиозному экстремизму, хотя могут иметь различные причины даже личного или бытового характера. История политического терроризма имеет более значительную многовековую историю.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2018 года №124 утверждена «Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы», которая сменила первую программу «По противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 годы». В рамках данной программы в целях профилактики и предупреждения религиозного экстремизма и терроризма в всех регионах республики утверждаются планы и функционируют мобильные группы. Мобильные группы возглавляют руководители отделов акиматов и представители прокуратуры. В составе мобильных групп – государственные служащие, представители органов внутренних дел, образования, этнокультурных центров, СМИ, молодежных НПО и религиоведы. Особое внимание уделяется информационно-разъяснительной работе по профилактике религиозного экстремизма и терроризма, которая предусматривает повышение религиозной грамотности среди населения разных социальных слоев путем регулярных лекториев, оповещения через различные каналы, включая места общественного пользования, базары, торговые центры, вокзалы и т. п. Жителям предлагается тематический раздаточный материал в виде буклетов, брошюр, демонстрируются художественные и документальные фильмы, разъясняется  Концепция государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017-2020 годы.

Э.Беспаева, специалист Социологического ресурсного центра.